Skarbnik Miasta Krakowa

Małgorzata Okarmus

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

pokój 260

telefon: 12-616-1320

fax: 12-616-1338

e-mail: bm.umk@um.krakow.pl

 

Powołana na stanowisko Uchwałą Nr I/2/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2018 r.

 

  

Do zakresu działania Skarbnika Miasta należy:

•Zarządzanie strategiczne obszarami z zakresu opracowywania projektu budżetu Miasta,

dokonywania zmian w budżecie, wieloletniego planowania finansowego w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej.

•Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

•Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Wydział Finansowy, Wydział Budżetu Miasta i Wydział Podatków i Opłat, Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, Biuro Ds. Ewidencji Mienia, Biuro Ds. Podatku Vat.

•Koordynacja budżetu Miasta z innymi źródłami finansowania jego zadań.

•Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, negocjacji, kredytów itp.

•Prowadzenie ewidencji udzielanych przez Miasto poręczeń i gwarancji.

•Udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń.

•Podpisywanie:

◦umów i oświadczeń wymagających z mocy przepisów szczególnych jego kontrasygnaty,

◦pism dotyczących uwag do kontrasygnowanych umów, w których wyrażona jest czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych,

◦korespondencji wynikającej z zakresu swojego działania w szczególności w sprawach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.869),

◦pism w innych sprawach powierzonych do wykonania przez Prezydenta, a nie zastrzeżonych do osobistego podpisu przez Prezydenta,

◦projektów zarządzeń przewidujących konieczność przeznaczenia środków pieniężnych na wykonywanie zadań.

•Kreowanie Polityki Rachunkowości Miasta.

 

 

 

 

Zastępca Skarbnika

Marek Podsiadło

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

pokój 258

telefon: 12-616-1320

fax: 12-616-1338

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta powierza Zastępcy Skarbnika zakres zadań i odpowiedzialności:

1.Opracowanie wytycznych i ogólnych zasad Polityki Rachunkowości Miasta oraz nadzór nad ich realizacją.

2.Ustalenie wytycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wyniki kontroli i audytów dotyczących ustalenia polityki rachunkowości.

3.Akceptowanie w formie parafowania regulacji wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości.

4.Przygotowanie upoważnień Prezydenta dotyczących powierzenia innym osobom obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

5.Przygotowanie upoważnień Prezydenta dotyczących powierzania innym osobom obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości.

6.Merytoryczny nadzór nad prowadzeniem egzekucji należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych Magistratu.

7.W celu realizacji swoich zadań Zastępca Skarbnika ma prawo:

◦żądać od dyrektorów wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracowników realizujących politykę rachunkowości Gminy Miejskiej Kraków w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień,

◦wnioskować do Prezydenta za pośrednictwem Skarbnika przeprowadzenie kontroli i audytów w zakresie polityki rachunkowości,

◦otrzymywania do wiadomości zaleceń pokontrolnych oraz protokołów kontroli i sprawozdania z audytów w zakresie polityki rachunkowości,

◦w przypadku sporów pomiędzy dyrektorami wydziałów w powierzonym mu zakresie przedstawiać propozycje rozwiązań Skarbnikowi.

 

 

 

Szczegółowy zakres kompetencji Skarbnika Miasta regulują zarządzenia prezydenta:

Zarządzenie Nr 253/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Skarbnika Miasta Krakowa

Zarządzenie Nr 203/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów

Zarządzenie Nr 3543/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu