POLECENIE SŁUŻBOWE NR 1/2015

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Z DNIA 22.01.2015 r.

 

w sprawie obszaru zabudowy śródmiejskiej na terenie miasta Krakowa.

 

1. Celem zapewnienia ujednolicenia zasad postępowania w sprawach dotyczących zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji na obszarze zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu § 3 pkt l rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, póz. 690 ze zm.), zobowiązuję osoby uprawnione do wydawania z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, wykonującego zadania starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, decyzji administracyjnych w sprawach uregulowanych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., póz. 1409 ze zm.) do stosowania, zgodnie z wnioskiem inwestora, przepisów § 13 ust. 4 i § 60 ust. 2 ww. rozporządzenia na obszarze zabudowy śródmiejskiej, określonym w załączniku do niniejszego polecenia.

 

2. Zobowiązuję Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki do nadzoru wobec osób wymienionych w pkt l w zakresie określonym niniejszym poleceniem.

 

3. Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2/2016

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Z DNIA 19.02.2016 r.

 

w sprawie zmiany polecenia służbowego nr 1/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2015

roku w sprawie obszaru zabudowy śródmiejskiej na terenie miasta Krakowa

 

1. W poleceniu służbowym nr 1/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia

2015 roku w sprawie obszaru zabudowy śródmiejskiej na terenie miasta Krakowa

zmienia się załącznik graficzny.

 

2. Aktualny obszar zabudowy śródmiejskiej obejmuje zakres określony w załączniku

graficznym do niniejszego polecenia.

 

3. Polecenie wchodzi w życie z dniem podpisania.